ένα δύο

Αναζητήσεις στα Ελληνικά

Αποφορολλόγηση Φπα

Ο τύπος που εφαρμόζεται στην παρακάτω φόρμα είναι: Τιμή Με ΦΠΑ * (1 + 0.01 * Ποσοστό ΦΠΑ)

Τιμή με ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ Αποφορολόγημένο ποσό Ποσό ΦΠΑ